Friday, March 28, 2008

No to Ffos-y-fran - protest Sat 5th April - New Labour/Plaid greenwash

The politicans in the Welsh Assembly allowed this to happen. Then they make out they are 'green'
TIME TO SAY NO! Wrecking lives
speakers George Monbiot, Jill Evans, Gordon James, Terry Evans.

Sat 5th April
2pm March from Twyn y Rodyn nursery school, Parfitt Terrace.
3.15pm In front of the Civic Centre, speakers George Monbiot, Jill Evans, Gordon James, Terry Evans.
4-6pm Public meeting St David’s Church Hall.
8pm Music: Tracey Curtis and guests at The Great Escape.

Ffos-y-fran is the biggest open-cast mining scheme in the UK, and it looms over the town of Merthyr Tydfil. The edge of the pit will be just 36 metres from the nearest homes and close to a primary school nursery. Merthyr already has the worst health in Wales: the dust, smoke and noise will exacerbate it. The digging will last from 7am until 11pm, six days a week, for 17 years. Digging ourselves into a hole Coal produces more carbon dioxide when it burns than any other fuel, and the coal in Ffos-y-Fran will be responsible for almost 30 million tonnes of it. This is a disaster for the global climate and for our children’s future. We should be investing instead in offshore wind, tidal and wave energy schemes: the potential in Wales is tremendous. Let’s pull ourselves out of this hole. Let’s stop the digging at Ffos-y-Fran.“Reclamation scheme”Miller Argent, the consortium digging the pit, calls Ffos-y-fran a “land reclamation scheme”. This is a bad joke: you don’t need to dig a 1000-acre hole to clean up the site. The scheme will create some employment, but will also blight the area, keeping good jobs away.

No to Ffos-y-fran and open cast mining! A filthy business. Around 10,000 people in Merthyr signed petitions opposing it. But the council, the Labour assembly member and the Welsh Assembly have all failed the local people and backed big business before their constituents.http://www.stopffosyfran.co.uk/

Greenwash!!! from New Labour and Plaid
The 'New' Labour Party supported this crazy mining scheme and there they are fingerwagging dinosaurs hectoring children on how to behave!!!
Labour launches antisocial behaviour pledge about antisocial behaviour - seems to me it should be Rhodri Morgan getting an asbo for this anti social behaviour which is rather more serious!!
And Plaid jump on the green bandwagon.... Now Plaid tells voters to get on their bikes - icWales
...great but there is more to it than that............Call for a stop to this mining!!

Want to help email RAFF_Group@stopffosyfran.co.uk

AMSER DWEUD NA!
Na i fwyngloddio brig yn Ffos-y-Frân!
Dinistrio bywydau
Ffos-y-Frân yw’r cynllun mwyngloddio brig mwyaf ym Mhrydain, ac mae’n ffinio â Merthyr Tudful. Bydd y mwyn dim ond 36m o’r tai agosaf ac yn agos at ysgol feithrin. Mae gan Ferthyr eisoes yr ystadegau iechyd gwaethaf yng Nghymru: dim ond gwaethygu y gwnaiff y sefyllfa gyda’r holl sŵn a’r llwch. Bydd y cloddio yn digwydd o 7 y.b tan 11 y.h, 6 diwrnod yr wythnos, am 17 mlynedd.
Mewn twll
Mae glo yn cynhyrchu mwy o garbon deiocsid nag unrhyw danwydd arall, a bydd y glo yn Ffos-y-Frân yn gyfrifol am bron i 30 miliwn tunnell ohono. Mae hwn yn drychineb i’r hinsawdd ac i ddyfodol ein plant. Dylem fuddsoddi yn lle mewn cynlluniau egni adnewyddol: mae’r potensial yng Nghymru yn anferth.
"Cynllun adennill tir"
Mae Miller Argent, y cwmni mwngloddiol, yn galw Ffos-y-Frân yn ‘’gynllun adennill tir". Mae hwn yn chwerthinllyd: does dim angen cloddio twll 1000 o aceri er mwyn clirio’r safle. Bydd y cynllun yn creu rhai swyddi, ond bydd hefyd yn difetha’r ardal, gan fygwth swyddi lleol.
Chwarae budr
Mae tua 10,000 o bobl wedi arwyddo deisebau yn gwrthwynebu Ffos-y-Frân. Ond mae’r cyngor, aelod cynulliad o’r blaid Lafur a Llywodraeth y Cynulliad wedi bradychu’r boblogaeth leol ac wedi cefnogi byd masnach cyn eu hetholwyr.
2y.p Gorymdaith o feithrinfa Twyn y Rodyn, Parfitt Terrace (llai na 500m o safle mwynglawdd brig Ffos-y-Frân)
3.15y.p O flaen y Ganolfan Ddinesig: siaradwyr yn cynnwys George Monbiot, Jill Evans, Gordon James a Terry Evans
4-6y.p Cyfarfod cyhoeddus yn neuadd Eglwys St David’s. Dewch i drafod