Thursday, October 04, 2007

Wales ' Wet Summer: Bad Luck or Climate Change?

2007 saw the wettest summer in England and Wales since 1912, according to the MET Office, which begs the question: are we just unlucky or is this a symptom of a changing climate?

Cynnal Cymru-Sustain Wales is holding 3 regional events on 2 November in Newport , 9 November in Wrexham and 13 November in Carmarthen to debate this question and many other issues that are important to you.

We'd like people from all backgrounds from across your region to join us. Stimulate a lively debate by putting some challenging questions to the panel on the issues that really matter to you!

Panels will feature political figures, community and business leaders as well as local and national experts, ready to take your questions.

Please see attached invitation and booking form.

Send completed booking forms to events@cynnalcymru.org by Monday 22nd October. Please book early to avoid disappointment!

Haf Gwlyb Cymru: Anlwc neu Newid Hinsawdd?

Haf 2007 oedd y gwlypaf yng Nghymru a Lloegr ers 1912, yn ôl y Swyddfa Dywydd, sy'n arwain at y cwestiwn: ydyn ni ond yn anlwcus neu ydy hyn yn arwydd o newid hinsawdd?

Mae Cynnal Cymru-Sustain Wales yn cynnal 3 digwyddiad rhanbarthol 2 Tachwedd yng Nghasnewydd, 9 Tachwedd yn Wrecsam a 13 Tachwedd yng Nghaerfyrddin i drafod y cwestiwn yma a nifer o faterion eraill sydd o bwys i chi.

Hoffem i bobl o bob cefndir ar draws eich rhanbarth i ymuno a ni. Ysgogwch drafodaeth fywiog drwy ofyn cwestiynau sy'n herio'r panel ar y materion sydd wir o bwys i chi!

Ar y panel bydd ffigurau gwleidyddol, cymunedol ac arweinwyr busnes yn ogystal ag arbenigwyr lleol a chenedlaethol, yn barod i ateb eich cwestiynau.

Gwelch yn atodol wahoddiad a ffurflen gofrestru.

Anfonwch ffurflen cofrestru wedi ei chwblhau at events@cynnalcymru.org erbyn Dydd Llun 22ain Hydref. Cofrestrwch yn gynnar i osgoi cael siom!